Algemene Voorwaarden Realtech (Maklr)

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod of offerte van Realtech en op elke rechtsbetrekking tussen Realtech en Opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand te wijzen.
 3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in stand. Realtech en Opdrachtgever zullen alsdan gezamenlijk in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.
 4. Aanbiedingen en offertes van Realtech hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 5. Een aanbod of offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer Opdrachtgever deze Schriftelijk heeft aanvaard door deze te ondertekenen en aan Realtech op te sturen.
 6. Realtech mag op elk moment deze algemene voorwaarden wijzigen. Realtech zal Opdrachtgever voor ingang van de wijziging op de hoogte stellen van de wijziging.
 7. De overeenkomst of opdracht kan slechts gewijzigd worden met Schriftelijke wederzijdse instemming.

Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de Maklr. overeenkomsten is als volgt
  1. Een Maklr. Weten overeenkomst eindigt bij oplevering van het rapport.
  2. Een overeenkomst voor de Maklr. Verkopen leadscoring software wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van drie maanden, waarna telkens met een opzegtermijn van een maand Schriftelijk opgezegd kan worden. De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer alle Bouwnummers verkocht zijn. De Maklr. Verkopen verkooptool wordt eenmalig opgeleverd, waarbij Maklr. service zal blijven leverden gedurende de looptijd van de overeenkomst voor de leadscoring software. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden of grondslag, worden opstartkosten niet gerestitueerd.
  3. Een Maklr. Wonen overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt de dag nadat Opdrachtgever de overeenkomst Schriftelijk heeft opgezegd.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Genoemde termijnen in een offerte of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen, maar slechts geschatte termijnen en levertijden. Bij overschrijding van een termijn door Realtech, dient Opdrachtgever Realtech eerst in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn voor nakoming te bieden.
 2. Realtech zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Realtech heeft het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden, wanneer dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk of bevorderlijk is. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De uitvoering van een Maklr. Weten overeenkomst is als volgt:
  1. In de offerte wordt vermeld welke onderwerpen en informatie in het rapport terug zal komen.
  2. Opdrachtgever dient de noodzakelijke gegevens tijdig en volledig aan Realtech te leveren. Bij niet tijdige levering kan Realtech het rapport niet conform offerte leveren en zal Realtech een nieuwe leverdatum vaststellen. Bij het ontbreken van noodzakelijke gegevens, kan door Realtech geen accurraat rapport geleverd worden.
  3. Het rapport wordt gemiddeld genomen geleverd binnen 7 werkdagen nadat alle gegevens zijn ontvangen door Realtech.
  4. Na levering van het rapport heeft Opdrachtgever éénmaal de gelegenheid, binnen 14 dagen na oplevering van het rapport, een revisie op het rapport uit te laten voeren.
  5. Realtech levert het rapport in Infogram format en kan op aanvraag ook als PDF geleverd worden.
  6. Het rapport wordt standaard geleverd in Realtech formaat en huisstijl, inclusief informatie over Realtech.
  7. Het rapport mag ongewijzigd en mét naam en bronvermelding met derden gedeeld worden. Zodra Opdrachtgever enige aanpassing heeft gedaan, mag Opdrachtgever het rapport niet met derden delen of anderszins openbaar maken.
 5. Uitvoering van de Maklr. Verkopen overeenkomst.
  1. Opdrachtgever dient de noodzakelijke gegevens tijdig en volledig aan Realtech te leveren. Wanneer de gegevens niet tijdig en juist worden aangeleverd, kan de Maklr. Verkopen leadscoring software niet op de juiste en tijdige wijze worden ingericht, waardoor de software niet naar verwachting kan functioneren.
  2. De volgende informatie is noodzakelijk voor de leadscoring software en dient enkele weken voor livegang van de website bij Realtech te zijn aangeleverd:
   1. Aantal bouwnummers;
   2. Contactgegevens betrokken partijen, waaronder maar niet uitsluitend de websitebouwer, contactpersoon binnen organisatie van Opdrachtgever;
 • Verwachtte verkoopdatum of verkoopperiode;
 1. Planning livegang website;
 2. Content voor de website;
 3. Formulier op de website voor belangstellenden, inclusief tag;
 • Gebruikte programmatuur voor communicatie naar belangstellenden;
 • Planning voor het versturen van digitale mailings;
 1. De volgende informatie is noodzakelijk voor de verkooptool en dient uiterlijk een werkweek voor aanvang van de verkoopperiode bij Realtech te zijn aangeleverd:
  1. Alle informatie zoals uitgevraagd via de door Realtech aan te leveren excelsheet;
  2. Contactinformatie van betrokken partijen, zoals contactpersoon bij Opdrachtgever en websitebouwer of -beheerder;
 • Huisstijl(regels) van Opdrachtgever;
 1. In de verkooptool kunnen belangstellenden het volgende doen, tot welke informatie en acties Opdrachtgever mede toegang heeft:
  1. Belangstellenden kunnen een account aanmaken;
  2. Inschrijven op een project en op specifieke bouwnummers
 • Financiële gegevens invullen en beheren;
 1. Inschrijving en bouwnummers wijzigen of verwijderen
 2. Eventueel meerwerk kiezen;
 3. Automatische herinneringen instellen over de inschrijving;
 • Toewijzing ontvangen;
 • Digitaal ondertekenen van contracten en overige documenten;
 1. Standaard instellingen van het account beheren, zoals ingestelde taal, ingevulde contactgegevens
 1. Realtech levert uiterlijk zeven dagen voor livegang van de website een zogenaamde code snippet aan die op de website geplaatst moet worden. Realtech levert hiervoor instructies mee en zal de functionaliteit testen Opdrachtgever dient de noodzakelijke gegevens tijdig en volledig aan Realtech te leveren.
 2. Realtech verzorgt een briefing ten behoeve van het instellen van de digitale mailings.
 3. Realtech levert teksten voor de website ten behoeve van bezoekers, zodat deze zich kunnen voorbereiden op hun inschrijving bij Opdrachtgever;
 4. Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen persoon ontvangt van Realtech inloggegevens voorde ‘mijn-omgeving’. Deze gegevens worden enkel aan deze persoon verstrekt en kunnen enkel door deze persoon opnieuw worden opgevraagd bij Realtech. In de mijn-omgeving zijn de volgende gegevens beschikbaar:
  1. Projecten van Opdrachtgever;
  2. Aantal bezoekers op de website;
 • Aantal bezoekers per bouwnummer;
 1. Aantal en type acties op de website en per bouwnummer;
 2. Door bezoekers ingevulde persoonsgegevens;
 3. Inschrijvingen en voorkeuren van deze personen;
 • Kandidaten en reserve kandidaten bekijken en mailen;
 • FAQ items beheren en aanpassen
 1. Realtech is verantwoordelijk voor de werking van de door Realtech geleverde software en functionaliteiten en zal vooraf melding doen van enige onderhoudswerkzaamheden. Realtech is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de overige werking van de website of compatibiliteit met techniek van derden.
 1. Uitvoering van de Maklr. Wonen overeenkomst
  1. Voor een juiste uitvoering van de overeenkomst heeft Realtech tijdig en volledig de volgende gegevens nodig:
   1. Contactgegevens Opdrachtgever;
   2. Contactgegevens eventuele aangesloten leveranciers;
 • Huisstijl(handboek) en logo van Opdrachtgever.
 1. Realtech levert een specifieke URL voor gebruikers van Opdrachtgever.
 2. Elke gebruiker van Opdrachtgever ontvangt van Realtech persoonlijke inloggegevens voor de ‘mijn-omgeving’.
 3. Realtech levert een conform de huisstijl opgemaakte checklist voor de website. In deze checklist kunnen extra diensten verwerkt zijn, wanneer Opdrachtgever dit tijdig bij Realtech heeft gemeld en de nodige gegevens tijdig heeft aangeleverd.

Overmacht

 1. Realtech is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Opdrachtgever komt.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Realtech geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Realtech niet in staat is zijn verplcihtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Realtech, pandemieën en epidemieën, stagnatie in leveringen van leveranciers daaronder begrepen. Realtech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst vehindert, intreedt nadat Realtech de verbintenis had moeten nakomen.
 3. Realtech kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmachtssituatie voortduurt. Wanneer deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 4. Voor zover Realtech reeds verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel is nagekomen op het moment dat de overmachtssituatie zijn intreden deed, hoeven deze werkzaamheden niet teruggedraaid te worden en mag Realtech hiervoor een factuur sturen aan Opdrachtgever.

Garanties en aansprakelijkheid

 1. Realtech biedt geen garanties met betrekking tot geleverde rapporten, software of de implementatie ervan en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de zijde van Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Realtech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Realtech is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 2. Voor zover Realtech aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuur en bij duurovereenkomsten tot maximaal de totale hoogte van de facturen van de afgelopen drie maanden, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Realtech overstijgt nimmer het bedrag waarvoor Realtech verzekerd is.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Realtech voor alle aanspraken van derden in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst tussen Realtech en Opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever dient de factuur ten behoeve van een Maklr. Weten overeenkomst te hebben voldaan, voor levering van het rapport zal plaatsvinden. Realtech zal aldus niet eerder leveren dan de factuur voor deze overeenkomst is voldaan.
 2. Opdrachtgever dient voor een Maklr. Verkopen overeenkomst de eerste drie maanden vooruit te betalen. De scoringsoftware wordt door Realtech pas geleverd nadat deze eerste factuur is voldaan. Hierna zal Realtech een maandelijkse factuur sturen per bouwnummer, waarbij deze voldaan dient te worden binnen 21 dagen na factuurdatum.
 3. Opdrachtgever dient voor de Maklr. Verkopen overeenkomst de factuur voor de verkooptool, dat wil zeggen opstartkosten en bouwnummervergoeding vooraf te voldoen. Opdrachtgever krijgt slechts toegang tot de tool, nadat deze factuur is voldaan.
 4. Wanneer tijdige betaling uitblijft, is Realtech gerechtigd alle benodigde incassokosten en andere buitengerechtelijke incassokosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, als rente te rekenen van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand heeft te gelden.

Intellectuele Eigendom

 1. Realtech is rechthebbende van alle door hen vervaardigde werken en coderingen. Realtech verleent aan Opdrachtgever slechts een licentie voor het gebruik van deze werken, zolang er een overeenkomst bestaat tussen Realtech en Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de licentie over te dragen of sublicenties te verlenen.
 3. De licentie komt te vervallen zodra de overeenkomst eindigt, Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verkeert.
 4. Realtech heeft het recht namen en logo’s van Opdrachtgevers en de namen van de projecten van Opdrachtgever waarvoor de diensten van Realtech zijn ingezet te vermelden op diens website en te gebruiken in publicaties met betrekking tot Realtech, ook na het einde van de overeenkomst.

Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle aanbiedingen en offertes van Realtech en op alle rechtsbetrekkingen tussen Realtech en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten dienen eerst gemeld te worden bij Realtech, zodat voor hen de kans bestaat enige klacht te verhelpen.
 3. Wanneer partijen geen minnelijke schikking weten te treffen binnen een termijn van drie maanden, is een der partijen gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.